Aktualności

Imprezy koników polskich w roku 2015

newsZnamy już terminy i miejsca organizowanych w tym roku imprez dla koników polskich na których są przewidziane polowe próby dzielności oraz wpis młodych ogierów do księgi. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Szkolenie - ocena koni zimnokrwistych

news

Informujemy, iż w dniu 27 maja 2015 w Nowych Jankowicach odbędzie się otwarte szkolenie z oceny koni zimnokrwistych dla hodowców.

Szkolenie jest nieodpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i wyżywienia. Nocleg nie jest przewidziany.

Zajęcia poprowadzą panowie Wiesław Niewiński i Marek Morawiec.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą mailową na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do 8 maja 2015.

Kurs instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna

newsW dniach 13-24.04.2015, w UKS SJK Patataj odbędzie się kurs instruktorski ze specjalnością jazda konna, w systemie wieczorowym.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Ankieta dotycząca przywrócenia piętna rasowego

news Polski Związek Hodowców Koni w imie­niu Pani Beaty Korab / Agencji rekla­mo­wej Video-Konie współ­pra­cu­ją­cej sze­roko z pol­skimi hodow­cami przy pro­mo­cji koni z Polski oraz wspie­ra­ją­cymi tą ini­cja­tywę człon­ko­wie Okręgowego Lubuskiego Związku Hodowców Koni - zapra­sza do wypeł­nie­nia krót­kiej ankiety doty­czą­cej przy­wró­ce­nia piętna raso­wego oraz umoż­li­wie­nia zarówno pry­wat­nym hodow­com, jak i stad­ni­nom ponowne wypalanie/wymrażanie piętna w zależ­no­ści od wybra­nej metody. Celem ankiety jest zba­da­nie opi­nii śro­do­wi­ska hodowlano-jeździeckiego. Czytaj dalej »

Szkolenie dla pracowników stajni

newsJuż po raz kolejny Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofertą szko­le­niową „Jeździectwa Naturalnego bez Tajemnic” skie­ro­waną do pra­cow­ni­ków stajni - pro­wa­dzą­cych ośrodki jeź­dziec­kie, masz­ta­le­rzy oraz sta­jen­nych. Specjalnie dla człon­ków Związków nale­żą­cych do PZHK przy­go­to­wany został 5% rabat na wspo­mniane Warsztaty. Czytaj dalej »

 

Aukcja "Teraz Polskie Konie" 2015

news Już po raz drugi Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-6 grud­nia br. Czytaj dalej »

Regulaminy MPMK w 2015 roku

 news Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nami tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni. Do wglądu dostępne są już: regu­la­miny szcze­gó­łowe z dys­cy­plin: ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szkody oraz WKKW. Regulamin ogólny oraz pozo­stałe dys­cy­pliny są w przygotowaniu.