Aktualności

Hodowca i Jeździec w TOK FM

newsKoniarze nastaw­cie się na słu­cha­nie… Już jutro na ante­nie radia TOK FM zago­ści kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Oczywiście może­cie spo­dzie­wać się roz­mowy na temat koni. W pro­gra­mie „OFF Czarek” przy oka­zji pre­zen­ta­cji naszego cza­so­pi­sma będziemy pro­mo­wać sze­reg zagad­nień zwią­za­nych z prze­my­słem kon­nym. Lekko, łatwo i przy­jem­nie dwóch redak­to­rów spró­buje prze­my­cić w ete­rze pasję do koń­skich ogo­nów, czyli gospo­darz Cezary Łasiczka i gość Michał Wierusz-Kowalski, redak­tor naczelny „Hodowca i Jeździec”.
Włączcie w pią­tek, 31.10, o godz. 12:05 radio TOK FM albo odwiedź­cie inter­net - pełny zapis roz­mowy w archi­wum audy­cji.

Przetarg w SK Racot

Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie ogłasza przetarg na sprzedaż następujących koni:

1.      ogier EROTYK, siwy, ur. 19.03. 2011 r., sp, (Tjungske KWPN – Erotyka sp. po Elmero KWPN) – I miejsce w próbie dzielności Z.T. Bielice 2014 r.  

2.      ogier ALAN, siwy, ur. 22.03.2011 r. sp.  (Tjungske KWPN – Alabama sp. po Elmero KWPN ) – III miejsce w próbie dzielności Z.T. Bielice 2014 r. 

Sprzedaż odbędzie się według zasad określonych  w Regulaminie Sprzedaży Koni Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o. z z/s w Racocie zamieszczonym na stronie Internetowej Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o..

Oferty pisemne można składać najpóźniej do dnia 6 listopada 2014 r. do godz. 1500  
w sekretariacie Staniny Koni „Racot” Sp. z o.o. w Racocie.

Przez pisemne złożenie oferty należy rozumieć to, iż oferta w formie papierowej musi zostać złożona (doręczona) w sekretariacie Stadniny Koni „Racot” Sp. z o.o. najpóźniej 
w dniu 6 listopada 2014 r. do godz. 15 00   i podpisana w sposób prawnie wiążący. 

Oferty zostaną otwarte w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 1300 .

Informacji udziela Kierownik Stadniny p. Jacek Gałczyński, tel. 609 103 910. 

 

Zebranie Zarządu

news Informujemy, że najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 października 2014 (piątek) o godzinie 10:00.

II Wyjazd na Aukcje Ogierów Zimnokrwistych

newsWyjazd do Nowych Jankowic i Starogardu Gdańskiego:

W dniach 14-15 października 2014 w SK Nowe Jankowice i SK Starogard Gdański odbędą się aukcje ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w  Warszawie organizuje wyjazd dla hodowców na tę imprezę.

Czytaj więcej...

Po Wystawie w Siedlcach

 

newsSerdecznie dziękujemy za obecność naszym hodowcom podczas II Mazowieckiej Wystawy Klaczy i Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w Siedlcach, która odbyła się 7 września 2014 roku.

Czytaj więcej...

2 Regionalne Święto Hodowców Koni w Górkach

plakat gorki 2014

Aukcja "Teraz Polskie Konie"

 

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br.

Czytaj więcej...