Aktualności

Jeździeckie Obchody Święta Wolnej Polski

wydarzeniaPolski Związek Hodowców Koni oraz Okręgowe Związki Hodowców Koni wraz z Agenecją Nieruchomości Rolnych (nie­które pań­stwowe Stada Ogierów i Stadniny Koni) zostały part­ne­rami akcji Jeździeckie Obchody Święta Wolności, która powstała z ini­cja­tywy Polskiego Związku Jeździeckiego.

Czytaj więcej...

Praca Biura w okresie Wielkanocnym

newsInformujemy, że biuro w dniu 18 kwietnia 2014 roku (piątek), będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Walny Zjazd Sprawozdawczy WZHK Warszawa

newsInformujemy, że Walny Zjazd Sprawozdawczy Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie odbędzie się 06 maja 2014 roku w "Sali Dworek" w Zielonce, ul. Poniatowskiego 47A:

-w pierwszym terminie o godz. 10.00

-w drugim terminie o godz. 10.30

Czytaj więcej...

Bezpłatny kurs Przygotowania koni do pre­zen­ta­cji i pokazów

newsZapraszamy na kurs Przygotowania koni do pre­zen­ta­cji i poka­zów w dniach 3-6 kwiet­nia 2014 r. do Stada Ogierów w Łącku. Kurs jest bez­płatny orga­ni­zo­wany w ramach pro­jektu Polskiego Związku Hodowców Koni współ­fi­nan­so­wa­nego z fun­du­szy UE pt: „Konno w XXI wiek”.

 

Czytaj więcej...

MPMK w skokach 2014

newsPolski Związek Hodowców Koni oraz Komisja Koordynacyjna infor­mują, że został zmo­dy­fi­ko­wany tego­roczny ter­min Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Od lat te MPMK były roz­gry­wane w trze­cim tygo­dniu sierp­nia. Termin ten jest naj­od­po­wied­niej­szy dla zawod­ni­ków i koni, nie tylko z racji wyboru naszej repre­zen­ta­cji na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Lanaken, ale także orga­ni­za­cji Sportowego Czempionatu w Olszy. W związku z orga­ni­za­cją wielu imprez spor­to­wych w trze­cim tygo­dniu sierp­nia podany wcze­śniej ter­min 29-31.08. został prze­su­nięty o jeden dzieńOstateczną datą roz­gry­wa­nia tego­rocz­nych, sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni jest 28-30.08. Podobnie jak w roku ubie­głym zawody te zostaną roze­grane w cen­trum Polski, na tere­nie ośrodka w Gajewnikach.
Mamy nadzieję, ze mimo tej zmiany wszy­scy chętni dojadą, aby zoba­czyć nie tylko naj­lep­sze młode konie w rocz­niku, ale także po raz pierw­szy w tym roku wyse­lek­cjo­no­wane konie 2,5-3 let­nie pre­zen­to­wane w Czempionacie Koni SPoraz WLKP w sko­kach luzem.

Ford Fusion na sprzedaż

news

 

Oferta sprzedaży samochodu osobowego:

 

Czytaj więcej...

"POPRAWKA" SKARYSZEWSKIEGO JARMARKU KOŃSKIEGO WSTĘPY 2014

 

wydarzeniaW tym roku organizowana jest także POPRAWKA SKARYSZEWSKIEGO JARMARKU KOŃSKIEGO WSTĘPY 2014, która odbędzie się 24 - 25 marca. Dlatego też prosimy o zgłaszanie koni za pomocą formularza, lub pod numerem telefonu (48) 610 30 14.